Veprovina ; Wild pig ; Wildschwein ; Selvatica di maiale ;